<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. Žalmy 119‚112 Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 1. srpna 2021Zamyšlení

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalmy 147‚3 Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 31. července 2021Zamyšlení

Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj Zákon. Žalmy 119‚163 Dnes je poměrně těžké rozluštit, co je ještě pravda, a co už ne! Lidé si zvykli říkat svou verzi příběhu a přizpůsobit si fakta tak, aby posluchač mohl přijmout jejich verzi. Při kaž dém dalším vyprávění...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 30. července 2021Zamyšlení

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Deuteronomium 31‚6 Bůh nikdy neslíbil, že když ho budete následovat, váš život bude dokonalý. Nikdy neslíbil, že nad vašimi hlavami vždycky bude svítit slunce...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 29. července 2021Zamyšlení

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Žalmy 17‚8 Kniha žalmů je plná lásky a chval, v nichž David vyjadřuje, jak hluboce Boha miluje a jak si váží jejich blízkého vztahu.„Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.“ David tím...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 28. července 2021Zamyšlení

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7‚25 Není těžké jít k Pánu s vlastními starostmi a problémy, ale jak často k němu přistupujeme, abychom prosili v modlitbě za někoho jiného? V našich životech jsou lidé, kteří trpí a bojují...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 27. července 2021Zamyšlení

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Římanům 12‚6.7 „Boží služebník“ je pojmenování vystihující službu druhým. Toto slovo pochází...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 26. července 2021Zamyšlení

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Žalmy 9‚10.11 Vaše cesta zde na zemi začíná okamžikem, kdy se narodíte, a trvá, dokud naposledy nevydechnete. A nádhernou...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 25. července 2021Zamyšlení

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. 1. list Petrův 4‚7 Kdykoli selžete a jednáte špatně, je vám to skutečně líto, nebo se omlouváte myšlenkou: „No co, už jsem prostě takový!“?Omluva za špatné chování neznamená, že to špatné se...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 24. července 2021Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i kaž dá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Někdo jednou řekl, že zlobení se na někoho a neodpuštění je stejné, jako byste pili jed...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 23. července 2021Zamyšlení